لطفا مشخصات پروژه خود را دقیقا توضیح دهید .

نکات مهم :

  • کلیه پرسنل تحت پوشش بیمه حوادث می باشند
  • کار در ارتفاع با طناب انجام می شود
  • کلیه خدمات در ارتفاع انجام می شود
  • به دلیل حساسیت بالای کار قبل از پیشنهاد قیمت حتما باید کار شما بازدید و حضوری انجام شود .